अधिकृत वारेशनामा (Power of Attorney) प्रमाणित गर्नेबारेको सूचना