ईद उल अजहाको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure