कतारमा रहनु भएका सबै नेपाली नागरिकहरुका लागि जरुरी सूचना