कतार प्रवेश गर्ने मापदण्डमा संशोधन भएको सम्बन्धी जरुरी सूचना