कतार सरकारको GENERAL AUTHORITY OF CUSTOMS द्वारा कतार प्रवेश गर्ने र कतारबाट बाहिर देश जाने TRAVELERS का लागि जारी निर्देशनहरु (TRAVELERS INSTRUCTIONS FOR PEOPLE ENTERING OR LEAVING THE STATE OF QATAR)

कतार सरकारको GENERAL AUTHORITY OF CUSTOMS द्वारा कतार प्रवेश गर्ने र कतारबाट बाहिर देश जाने TRAVELERS का लागि जारी निर्देशनहरु
(TRAVELERS INSTRUCTIONS FOR PEOPLE ENTERING OR LEAVING THE STATE OF QATAR)