कोभिड-१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नेबारे सूचना