नियमित कन्सुलर सेवाहरु अस्थायी रुपमा बन्द गरिएको सम्बन्धमा (Temporary Closure of Regular Consular Services)