नेपालबाट कतार प्रवेश गर्दा पालना गर्नुपर्ने क्वारेन्टिनलगायतको अद्यावधिक मापदण्ड सम्बन्धी जानकारी