नेपाली राजदूतावास भवन सरेको सम्बन्धी सूचना !


सूचना !

 

नेपाली राजदूतावास, दोहाको चान्सरी  भवन  Zone Number-56, Rawdat Umm Al-Theyab Street, Street Number-681, Abu Hamour Area, Doha, Qatar मा २०७२ असोज १४ गतेविहीबार (तद्अनुसार 1 अक्टोबर २०१५) देखि नयाँ स्थानबाट यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरु संचालन भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

Notice!

This is to inform all the concerned that the Embassy has been shifted to a new location at Zone Number-56,Rawdat Umm Al-Theyab Street, Street Number-681, Abu Hamour Area (Ain Khaled), Doha, Qatar (Directions for the location: 500 Metres back/south-west of Mesaimeer Health Centre, Abu Hamour Area).

 

Embassy of Nepal

Doha, State of Qatar

October 2015