पुरानो संस्करणका कतारी नोटहरु प्रचलनमा नआउने सम्बन्धी जरुरी सूचना