यस राजदूतावासबाट प्रकाशित ब्रोश्योरबारे ।

यस राजदूतावासबाट प्रकाशित ब्रोश्योरको हार्डकपी राजदूतावासको रिशेप्शन वा श्रम काउन्टरबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।