रकम पठाएको सम्बन्धमा ।

 

विभिन्न कारणले नेपाल फर्किसक्नु भएका Al Dalla Cleaning and Contracting Company का 2 जना तथा Al Bandari Engineering Company का 12 जना नेपाली नागरिकहरु (सूचि संलग्न) ले तलब लगायत नियमानुसार पाउने बाँकी रकम जम्मा कतारी रियाल १,४४,०६९।- (अक्षरेपी कतारी रियाल एकलाख चौवालीस हजार उनन्सत्तरी मात्र) राजदूतावासको समन्वयमा उक्त कम्पनीहरुबाट प्राप्त गरी मिति २०७७/९/२१ का दिन
श्री कन्सुलर सेवा विभाग, काठमाण्डौमा पठाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

उक्त रकम कन्सुलर सेवा विभागले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाए पछि त्यहाँबाटै प्राप्त गर्ने सकिने छ । थप जानकारीका लागि कन्सुलर सेवा विभागको वेभसाइट www.nepalconsular.gov.np मा गई Compensation Amount Status मा राहदानी नं. प्रविष्ट गरी हेर्न सकिने वा विभागको फोन नं. 4260108/4260121 मा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिने छ ।

 

नेपाली राजदूतावास, दोहा

२०७७/९/२७

 

 

S.N. Name Passport No. Address Received Amount (in QR) Name of the Company
1 Phul Maya Tamang 7587127 Dolakha 9047 Al Dalla Cleaning and  contracting
2 Sanjaya sutar Karki 06264547 Bhojpur 5580 Al Dalla Cleaning and  contracting
3 Ramlal Budha Magar 05854719 Pyuthan 14757 Al Bandary Engineering
4 Riyaj Ahamad Khan 06945954 Banke 5394 Al Bandary Engineering
5 Satruhan Yadav 08764596 Danusha 6478 Al Bandary Engineering
6 Israil Nau 09108747 Banke 17495 Al Bandary Engineering
7 Sancha Kumar Limbu 06433630 Jhapa 28300 Al Bandary Engineering
8 Roshan Thapa 08656311 Sankhuwasabha 14579 Al Bandary Engineering
9 Rewant B k 06870601 Salyan 11071 Al Bandary Engineering
10 Hem Raj Roka 06202579 Salyan 6316 Al Bandary Engineering
11 Raju Tamang 08843918 Khotang 12226 Al Bandary Engineering
12 Ganta Bahadur Gurung 09617242 Tanahu 6514 Al Bandary Engineering
13 Ashok Kumar Mandal 09525647 Dhanusha 3310 Al Bandary Engineering
14 Nainabir B K 08072022 Rukum 3002 Al Bandary Engineering
        1,44,069