व्यक्तिगत माग प्रमाणिकरण (Individual Demand Attestation) बारेको सूचना