२०७८ श्रावण देखि असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरुको विवरण (Proactive Disclosure)