इमेलबाट नेपालको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिन सकिने सम्बन्धी सूचना ………………………………………

विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वयंले आफू रहेबसेकै स्थानबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निम्नानुसारको कागजात संलग्न राखी (policereport@nepalpolice.gov.np) मा email पठाउन सक्नुहुनेछ । उक्त email प्राप्त भएपश्‍चात Criminal Record Check गरी नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित शाखाले निवेदन प्राप्त भएको ३ कार्य दिन भित्र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ ।

निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु: (Scanned Documents)
क) निवेदन फाराम (Download Here) https://cid.nepalpolice.gov.np/images/forms/pcr-form-for-nepalease-outside-nepal-2075-11-07.docx
ख) राहदानीको निम्न पृष्ठको प्रतिलिपी थान १/१:
       • पृष्ठ नं. – २, ३ तथा ३१ ।
       • अन्तिम पटक नेपाल छोड्दाको राहदानीमा Nepal Immigration ले लगाईदिएको Departure Stamp स्पष्ट भएको पृष्ठ ।
ग) नागरिकताको प्रतिलिपी थान १ ।
घ) विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रतिलिपी थान १ ।
ङ) पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो । (Maximum Size up to 200Kb)

थप जानकारीका लागि नेपाल प्रहरीको इमेल chalchalan@nepalpolice.gov.np मा इमेल पठाउन वा +977 01 4412783 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

नेपाली राजदूतावास दोहामा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण गर्नका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

 • निवेदन (राजदूतावासमा उपलब्ध रहेको)
 • इमेलमा प्राप्त भएको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको कलर प्रिन्ट – दुई प्रति
 • राहदानीको फोटोकपी-एक प्रति
 • कतारी आइ डीको फोटोकपी – एक प्रति
 • इमेलमा PCC प्राप्त भएको प्रमाण 
 • राजस्व दर: कतारी रियाल १८५
  Information regarding application for Police Clearance Certificate (PCC) of Nepal via email

Nepali nationals living abroad can apply for PCC of Nepal by attaching the following documents and sending it to the email address of Nepal Police at policereport@nepalpolice.gov.np. After the concerned section of Nepal Police receives the email, the criminal record of the applicant will be thoroughly checked and the PCC will be sent to the applicant’s email within 3 working days.

Documents required to be attached in the email are as follows: (Scanned copy is required)

 1. Duly filled in Application Form (Download here) https://cid.nepalpolice.gov.np/images/forms/pcr-form-for-nepalease-outside-nepal-2075-11-07.docx
 2. A copy of  Passport
 3. Page No. 2,3 and 31
 4. Passport page with recent Nepal Immigration Departure Stamp
 5. A copy of Nepali citizenship certificate
 6. For married female, a copy of marriage certificate
 7. Colour Passport size photo (Maximum size upto 200 kb)

Note: For further inquiry, please mail at: chalchalan@nepalpolice.gov.np or contact ‌+977 01 4412783

After receiving the PCC in email, please come to Embassy of Nepal in Doha for attestation of the PCC

Documents required to be submitted to Embassy of Nepal for PCC Attestation

 1. Application Form (Available in the Embassy)
 2. Color Print of PCC received in email – 2 copies
 3. Passport – 1 copy
 4. Qatar ID/Visa – 1 copy
 5. Proof of email receipt of PCC
 6. Revenue Rate: QR185