विद्यालयमा रजिस्टर नभएका बालबालिकाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना