Wanted

आवश्यकता यस राजदूतावासको स्वीकृत स्थानीय दरबन्दी अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको पद करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो अनुसारको पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बायोडाटा सहित प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन भित्र यस राजदूतावासमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कतारमानै रही अन्यत्र काम गरी रहेका उम्मेदवारहरुको हकमा निज हाल कार्यरत कम्पनीबाट रिलिज पेपर

Wanted !

The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to employ the following person in contract basis under the approved local position. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy along with the release paper in case of working in Qatar. The short

Notice regarding Eid-Al-Fitr Holiday !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 2018 June 17 and June 18 on the occasion of  holy festival Eid-Al-Fitr. The Embassy will resume its work as usual from 19 June  2018.                                 Embassy of Nepal Doha, Qatar 13 July, 2018  

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 19 February 2018 on the occasion of the Democracy Day. The Embassy will resume its work as usual from 20 February 2018.   Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             18 February, 2018  

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 13 February 2018 on the occasion of the Sports Day of the State of Qatar. The Embassy will resume its work as usual from 14 February 2018.   Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             12 February, 2018

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 30 January 2018 on the occasion of the Martyrs’ Day. The Embassy will resume its work as usual from 31 January 2018.   Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             28 January, 2018