२०७७ माघदेखि चैत्र मसान्तसम्म सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुको विवरण