Wanted

आवश्यकता

यस राजदूतावासको स्वीकृत स्थानीय दरबन्दी अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको पद करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो अनुसारको पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बायोडाटा सहित प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन भित्र यस राजदूतावासमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

कतारमानै रही अन्यत्र काम गरी रहेका उम्मेदवारहरुको हकमा निज हाल कार्यरत कम्पनीबाट रिलिज पेपर समेत संलग्न गरी यस राजदूतावासमा स्वयं उपस्थित भई दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त दरखास्त मध्येबाट सम्बन्धित पदका लागि योग्य व्यक्तिहरुलाई अन्तर्वार्ताका लागि खबर गरिने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।

पद/संख्याः ड्राइभर/मेसेन्जर

योग्यताः अंग्रेजी  र अरेबिक भाषाको ज्ञान भएको। कतारको Valid Driving License वाहक र अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता।

 

नेपाली राजदूतावास

दोहा,कतार                                                                                        

मिति 2075/10/07

 

Wanted

The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to employ the following person in contract basis under the approved local position. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy along with the release paper in case of working in Qatar. The short listed candidates will be informed for interview.

  1. Position/Number: Driver/Messenger – 1
  2. Qualification: Knowledge of English and Arabic language, holder of valid Qatari Driving Licence. Preference would be given to the experienced candidate.

 

 

 

Embassy of Nepal

Doha, State of Qatar

21/01/2019